نسبیت گرایی اخلاقی: نماها و مبناها
54 بازدید
محل نشر: پژوهش های فلسفی - کلامی » زمستان 1388 - شماره 42(22 صفحه - از 56 تا 77)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بحث پیرامون نسبیت‌گرایی و مطلق‌گرایی اخلاقی یکی از مهم‌ترین و دیرپاترین‌ عناوین تأملات فلسفی در اخلاق بوده است.البته نتایج این بحث به اخلاق منحصر نمی‌شود.موضعی که هر شخص در مورد نسبیت یا عدم نسبیت ارزش‌ها و معیارهای‌ عمده اخلاقی اتخاذ می‌کند،بر دیدگاه‌ها،مواضع و موقعیت قانونی و اجتماعی وی‌ تأثیر می‌گذارد.در این مقاله،پس از ایضاح مفاهیم مرتبط،به بازشناسی هریک از انواع نسبیت‌گرایی اخلاقی می‌پردازیم،و در انتها،دلایل عمده ارائه شده برای هر یک را مطرح ساخته و مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. کلیدواژه ها : نسبییت‌گرایی اخلاقی ،نسبییت‌گرایی توصیفی ،نسبییت‌گرایی‌ فرااخلاقی ،نسبییت‌گرایی هنجاری ،مطلق‌گرایی اخلاقی ،اصول اخلاقی
آدرس اینترنتی