سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز اسلامی انگلیس 
ریاست 
 
ادامه دارد 
علمی و اجرائی 
همکاری 
موسسه بین المللی مطالعات اسلامی 
مدیر  
 
ادامه دارد 
علمی و اجرائی 
همکاری 
موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) 
مدیر گروه ادیان 
 
ادامه دارد 
علمی و اجرائی 
تدریس 
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره 
مدرس 
 
 
دروس مختلف